Blues

4

MBanga Yarga Nê Pelga - Dominique Sawadogo - Les Trésors Du Mogho (Vinyl, LP, Album)

24.02.2022

Panagawid LP Migrante Agkarabakasyon ti panunot idiay Baggao Agkaraempake datao iti rikna, iti iliw, iti arapaap nga adu nga kwarta ti iyawid, Nga adun ti naipundar para kadagiti sumarabo, Inggana kakkasinsin da uncle Insong diay bantay Iti murdong ti lagip.

Addan imported nga kape, nga gatas. Napnon toy kahon iti ham, bangbanglo, Luplupot, pantalon, sapatos ti adu nga tagainep. Addan stereo ken relo ni itang, selfon kadagiti kabagis, Singsing ken kwintas ni inang ingana kaanakan Ti nakaatiddog nga kaputotan. Kumpleto da amin Iti sarabo. Maikkan da amin, mapabasa da pay amin Makagatang da ti daga, ti talunen, ti pagtalun, Makagatang da ti solar, ti disente nga pagnaedan.

Agkaraawid ti panunot sadiay Tayab nga tayab ti mulengleng idiay tangatang, dita ruar ti tawa. Sirep nga sirep toy iliw uray pay agmaymaysa ti kolor ti langit, uray pay ammo na nga awan bullalayaw ditoy Dixon. Pudno gayam nga ad-adayu ti talyaw ti puso Ngem ti walay nga sirig. Pudno gayam nga mas umad-adayon datao. Pudno gayam nga mas umad-adayon ta materyal metten ti isusubli.

Kas maysa a migrante Kasano kadi itan ti pudpudno nga panagawid? Posted by tommy at AM 29 comments:. Wednesday, January 9, first itawes attempt.

Kaam ta mari nak makaturak kan itawes Ya nonot eh ergo. Ya ergo eh nonot nga akkaralabbet, Mari megawid, mari ira um-umang kanyaw Ya nahan y arubayan, Tu kolor da nga mangededdan kan tukar kan ergo, kanyakan nga mergo, kanyakan nga itawit.

Apay nga saanak makasurat ti itawes Ti nakem ket sao. Ti sao ket nakem: Nanakman, agkaraawid. Saan maigawgawid, saanda kayat ti sumangbay ditoy Dagiti nagan ti aglawlaw, Dagiti kolor nga mangmangted ti tukar Ti sarita, kanyak nga agsarsarita, Kanyak nga itawes.

Mahusay dumisiplina sa mga bata si Teresa. Sapagkat maayos ang galaw sa loob ng mga klase niya, maraming estudyante ang natututo sa pagpasok sa paaralan. Hindi akalain ng marami na mag-aasawa rin si Teresa. Sapagkat masigasig manligaw ang isang mabait na binatang MBanga Yarga Nê Pelga - Dominique Sawadogo - Les Trésors Du Mogho (Vinyl Alejandro Balderas ay nagpakasal ang matapang na dalaga. Iniwan ni Isa ang pagtuturo nang itira siya ng asawa sa isang malawak na hacienda. Hindi lang pangangabayo ang libangan Album).

Hinarap din niya ang pamamaril na Album) raw magamit sa oras ng pangangailangan. Ayaw na ayaw ng asawa ni Isang umasta siyang matapang at lumalaban. Hindi napapigil si Teresa.

Rainy Day Relaxation Road Trip. Romantic Evening Sex All Themes. Articles Features Interviews Lists. Streams Videos All Posts. My Profile. Advanced Search. King of Bongo Review by Don Snowden. Track Listing. Bring the Fire. MBanga Yarga Nê Pelga - Dominique Sawadogo - Les Trésors Du Mogho (Vinyl of Bongo.

Don't Want You No More. Le Bruit du Frigo. Letter to the Censors. El Jako. It's My Heart.

Foot Tapper - The Cliffters - The Collection (CD), Dusty - Jose And The Wastemen - Twice Upon A Time (CD, Album), Dance For You - Beyoncé - 4 (CD, Album), Χαράματα Ομόνοια - Βασίλης Παπακωνσταντίνου - Φοβάμαι... (CD, Album), Numb - U2 - Zooropa 1993 Live (CD), Remembrance - Delerium - Karma (Cassette, Album), Ha Pasado Solo Un Mes (Era Solo Un Mese Fa) - Silvana Di Lorenzo - Me Muero Por Estar Contigo (Vinyl, Killing Time - Joan Armatrading - Sleight Of Hand (Vinyl, LP, Album), Thinking About His Baby - Blue Zone (4) - Thinking About His Baby (Vinyl), Chai - Various - Data.Wave presents: Mick Chillage - In Space (Exclusive Mix) (File)